انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات و همچنین نظرسنجی ها همواره از ارکان اصلی بهبود کیفیت محصول با کمک شما عزیزان بوده است. پیام های شما به دقت بررسی خواهد شده و به بخش تحقیق و بررسی جهت ایجاد پروژه ای جدید ارسال خواهد گردید. چنانچه شما شخص حقیقی یا حقوقی میباشید ما شما را به دادن نظرات خود دعوت میکنیم و همچنین در صورت مورد قیول واقع شدن پیشنهاد شما جوایز نقدی و غیرنقدی بنا بر تصمیم شرکت به شما تعلق خواهد گرفت.

شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت نرمینه گستر نطنز را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم